Privacybeleid

Deze site verzamelt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers/bezoekers.

Welke data verzamelen wij?

Volgende persoonlijke gegevens worden op deze site door ons of door derden gebruikt: gebruikersgegevens, e-mailadressen en cookies.

In de verschillende onderdelen van dit privacybeleid zullen wij de volledige details per type persoonlijke data die wij gebruiken voor u uiteenzetten. Soms gebeurt dit ook via een verklarende tekst die wordt getoond voorafgaand aan het verzamelen van de gegevens. Gebruikers kunnen persoonlijke gegevens vrijwillig verstrekken. In het geval van de gebruiksgegevens, deze worden automatisch verzameld als u onze website gebruikt. Tenzij anders aangegeven, is de specificatie van alle gegevens die door onze website worden gevraagd verplicht. Indien de gebruiker weigert de gegevens te verstrekken, dan kunnen wij mogelijk onze diensten niet verlenen.

In gevallen waarin de site persoonlijke info expliciet identificeert als persoonlijk info, hebben de gebruikers de keuze om deze info net te vertsrekken zonder enige invloed op de beschikbaarheid of levensvatbaarheid van de dienst. Mocht u niet zeker weten welke persoonlijk info verplicht is, dan raden we u aan de aanbieder te contacteren. Er wordt gebruikgemaakt van cookies of andere trackingtools, ofwel door deze website of door externe dienstverleners, om de gebruiker de gevraagde service te verlenen en voor alle andere doeleinden die worden vermeld op deze pagina en in het cookiebeleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die is verkregen van derden, of gepubliceerd of gedeeld door deze website. Zij erkennen dat ze toestemming hebben verkregen voor de overdracht van persoonlijke info door derden naar onze website.

Soort en locatie van gegevensopslag

Toepassing van methodes

De aanbieder zal de gegevens van de gebruiker op een correcte manier verwerken en treffende beveiligheidsmaatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang en het ongeautoriseerd doorsturen, aanpassen of vernietigen van de gegevens te voorkomen. Computers of IT-gebaseerde systemen verwerken de gegevens volgens organisatorische procedures die specifiek gericht zijn op de vermelde doeleinden. Naast de verantwoordelijken kunnen ook andere personen intern worden aangesteld (zoals HR, sales, marketing, juridisch team, systeembeheerders) of extern, en indien nodig, door de controller (zoals bijvoorbeeld technische dienstverleners, hosting providers, bezorgdiensten, communicatiebureaus of IT-bedrijven) die onze site kunnen beheren en toegang hebben tot de gegevens. U kunt te allen tijde een actuele lijst van deze partijen aanvragen bij de aanbieder.

Wettelijke manier van gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens van gebruikers mogen alleen worden verwerkt als een van volgende punten van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor één of meerdere specifieke doeleinden. Opgelet: In sommige rechtsgebieden is het mogelijk dat de aanbieder toestemming krijgt om persoonsgegevens te verwerken totdat de gebruiker zich tegen deze verwerking verzet (“opt-out”) zonder zich te verlaten op de toestemming of een van de volgende rechtsgronden. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van de gegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Gegevens verzamelen is noodzakelijk voor de uitvoering van een akkoord met de gebruiker en/of voor precontractuele maatregelen.
 • Het verwerken is noodzakelijk om de wettelijke verplichting die van toepassing op de aanbieder te vervullen.
 • Het verwerken is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de dienstverrichter of van een derde te beschermen.

De dienstverrichter zal graag info verstrekken over de specifieke rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd. Meer specifiek over volgende zaken: of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of dat dit een voorwaarde is voor het sluiten van een contract.

Locatie van opslag

De gegevens worden opgeslagen en verwerkt op het kantoor van de aanbieder en op alle andere locaties waar de gegevensverwerkingseenheden zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kan de gegevensoverdracht gepaard gaan met de overdracht van de gebruikersgegevens naar een ander land dan het eigen land. Als u meer wilt weten over de plaats van de gegevensverwerking, kunt u de paragraaf over de details van de verwerking van persoonsgegevens lezen.

De gebruiker heeft ook het recht om de wettelijke basis te verkrijgen voor de gegevensoverdracht naar een niet EU-land of naar een internationale organisatie, naar internationaal recht of naar een internationale organisatie die door twee of meer landen werd opgericht, zoals de VN, evenals de beveiligingsmaatregelen van de aanbieder van de gegevens die zijn genomen om hun gegevens te beveiligen.

Indien de gebruiker hierover meer informatie wil, raden we aan de relevante onderdelen van deze pagina te bekijken of contact op te nemen met de aanbieder via onze contactpagina.

Tijdsduur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt en opgeslagen zolang het doel waarvoor ze werden verzameld, vereist is.

Bijgevolg:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen de aanbieder en gebruiker, worden opgeslagen tot de volledige uitvoering van deze overeenkomst.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld om de legitieme belangen van de aanbieder te beschermen, worden bewaard zolang nodig is om de doelen te bereiken. Als u meer informatie wilt over de legitieme belangen van de aanbieder, raden we u aan deze pagina te lezen of contact op te nemen met de aanbieder.

Het is de aanbieder toegestaan om persoonsgegevens op te slaan voor langere tijd als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Het kan ook zijn dat de aanbieder verplicht is om persoonsgegevens langer te bewaren indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een agentschap.

De persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn. Het recht op correctie, opzegging, informatie of dataportabiliteit kan daarom na afloop van de bewaartermijn niet meer worden ingeroepen.

Reden van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld opdat de aanbieder de diensten kan leveren. Hiernaast worden gegevens voor volgende doeleinden verzameld: het versturen van berichten en het analyseren en beheren van contacten.

Als u meer informatie wilt over de verwerkingsdoeleinden en de persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verzameld en gebruikt, raden we u aan de desbetreffende paragrafen van deze pagina te raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld, waarbij wordt gebruikgemaakt van volgende diensten, zijn:

Analytici

Met de diensten die in deze paragraaf worden genoemd, kan de aanbieder het verkeer monitoren en analyseren en het gedrag van de gebruiker volgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te onderzoeken hoe deze site wordt gebruikt, verslag uit te brengen over haar activiteiten en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookie- en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt-out. Lid van het privacyscherm.

 • Berichten versturen en contacten beheren

  Dit soort diensten stellen u in staat om een database van e-mailcontacten, telefoonnummers of andere contactgegevens te beheren waarmee u met de gebruiker kunt communiceren. De diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop de gebruiker het bericht heeft geopend en wanneer de gebruiker in contact komt met inkomende berichten, door bijvoorbeeld te klikken op een link in het bericht.

  AWeber

  AWeber is een dienst van AWeber Systems Inc. voor het beheer van e-mailadressen en de verzending van berichten.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacy Policy.

Meer informatie over persoonlijke gegevens

 • Pushmeldingen

  Onze site kan gebruikers pushberichten sturen.

De rechten van gebruikers:

De gebruiker kan bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt.

De gebruiker heeft het recht om het volgende te doen:

 • De toestemming kan te allen tijde worden herroepen: Indien de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • Bezwaar indienen tegen de verwerking van hun gegevens: De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens als de verwerking gebaseerd is op een andere rechtsgrond dan de toestemming. Meer informatie vindt u hieronder.
 • Informatie krijgen over uw gegevens: De gebruiker heeft het recht om te weten of de gegevens door de aanbieder worden verwerkt, om informatie te ontvangen over afzonderlijke aspecten van de verwerking en om een kopie van de gegevens te verkrijgen.
 • Gegevens controleren en bij te werken: De gebruiker heeft het recht om de correctheid van zijn gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • Het beperken van verwerking van persoonlijke gegevens: De gebruiker heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dat geval zal de aanbieder de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan opslag.
 • Verzoek om verwijdering van persoonsgegevens: De gebruiker heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om te verzoeken om verwijdering van zijn gegevens bij de aanbieder.
 • Uw gegevens ontvangen en overdragen aan een andere persoon: De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere persoon. Deze bepaling is van toepassing, wanneer de gegevens automatisch worden verwerkt en de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waaraan de gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen.
 • Een klacht indienen: De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instantie.

Bijzonderheden over het recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van gegevens

In het geval dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een soevereine bevoegdheid die aan de aanbieder werd gedelegeerd of om de rechtmatige belangen van de aanbieder te beschermen, kan de gebruiker ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen deze verwerking door een motivering te geven gebaseerd op zijn/haar specifieke situatie.

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kan maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor directe mail. Als de aanbieder persoonsgegevens voor directe mail verwerkt, kan de gebruiker de desbetreffende paragrafen van dit document nalezen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u verzoeken heeft omtrent het uitoefenen van uw gebruikersrechten, dan kunt u deze richten aan de aanbieder via de contactgegevens die u op deze pagina vindt. U kunt uw aanvraag gratis indienen. De aanbieder zal deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, behandelen.

Cookiebeleid

Als u meer wilt weten over de cookies en waarvoor deze worden gebruikt, kunt u hier het cookiebeleid lezen.

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Wettelijke maatregelen

De persoonlijke gegevens van de gebruikers kunnen worden verwerkt door de aanbieder voor rechthandhavingsdoeleinden binnen of ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van deze site en/of de diensten ervan. De gebruiker erkent zich ervan bewust te zijn dat de de aanbieder verplicht kan worden om persoonsgegevens te verstrekken door de autoriteiten.

Verdere informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie die wordt verstrokken in dit privacybeleid, kan de website de gebruiker ook op verzoek andere contextuele informatie verschaffen m.b.t. de specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Deze site en diensten van derde partijen kunnen voor operationele en onderhoudsdoeleinden bestanden verzamelen die de interactie met deze site registeren (in systeemlogboeken) of andere persoonlijke info (zoals bv. het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit privacybeleid is opgenomen

Verdere info over het verwerken of verzamelen van persoonsgegevens kan te allen tijde bij de aanbieder worden opgevraagd via de contactgevevens vermeld op deze pagina of onze contactpagina.

Hoe “Niet Volgen’ verzoeken behandeld worden

Niet-traceringsverzoeken (“Niet volgen”) via webbrowsers worden niet ondersteund op deze website. Mocht u zich afvragen of geïntegreerde services van derden het niet-traceringsprotocol ondersteunen, dan kunt u meer informatie vinden hierover in het privacybeleid van de betreffende service.

Aanpassingen aan dit privacybeleid

De aanbieder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen, door het plaatsen van haar gebruikers op deze site, en indien van toepassing, via deze site en/of, voor zover technisch en juridisch mogelijk, door het sturen van een kennisgeving aan de gebruikers via een van de voorzieningen van de geïnformeerde contactgegevens. Wij moedigen gebruikers daarom aan om deze pagina regelmatig na te kijken en om de laatst gewijzigde datum onderaan de pagina te controleren.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit 

Indien aanpassingen betrekking hebben op het gebruik van gegevens o.b.v. de toestemming van de gebruiker, zal de aanbieder – indien nodig- nieuwe toestemming verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct of in combinatie met andere informatie de identiteit van een natuurlijk persoon bepaalt of kan zijn.

Gebruiksgegevens

Informatie die deze website (of diensten van derden met behulp van deze website) automatisch verzamelt, bijvoorbeeld: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze website gebruiken, de Uniform Resource Identifier (URI) adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te sturen , de grootte van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de status van de server respons (succesvol resultaat, fouten, etc.).), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende keren per oproep (bijvoorbeeld hoeveel tijd er op elke pagina van de applicatie is doorgebracht) en informatie over het gevolgde pad binnen een applicatie, in het bijzonder de volgorde van de bezochte pagina’s.

Afnemer

De persoon die deze site gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, akkoord gaat met de betrokken persoon.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of gegevensverwerker)

Natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Verantwoordelijke (of aanbieder, gedeeltelijk eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of andere instantie die, alleen of in overleg met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de exploitatie en het gebruik van de site. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze website wordt aangeboden.

Deze website (of deze toepassing)

De hard- of softwaretool die gebruikt wordt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

Dienst

De via deze website aangeboden dienst zoals beschreven in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en op deze pagina / toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Klein bestand dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Wettelijke kennisgeving

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op deze site, tenzij anders beschreven in dit document.

gdpr
Klik op 'accepteren' om onze cookies te accepteren. U leest meer over ons gebruik van cookies op onze Cookiebeleid-page.
Cookiebeleid Accepteren